รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

Leica TS06 plus

กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้

TOTAL STATION ยี่ห้อ LEICA รุ่น TS06 PLUS

ผลิตภัณฑ์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

พร้อมชุดเป้าขา เป้าโพล

ราคาสูง แต่ประสิทธิภาพก็สูงเช่นกัน

More details

On sale On sale!
฿0

กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้
TOTAL STATION ยี่ห้อ LEICA รุ่น TS06 PLUS
ผลิตภัณฑ์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
1.1 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
1.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 27 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
1.5 ส่องหัวหมุดด้วยเลเซอร์ ( LaserPlummet ) ระยะ 1.5 มม. ถึง 1.5 เมตร
1.6 มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ
1.7 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย
1.8 กล้องส่องหัวหมุดเป็นระบบเลเซอร์ (Laser Plummet)
2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา
2.2 ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Encorder
2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Quadruple Axis มีช่วงกำรทำงาน ±1.5 ฟิลิปดา
2.5 มีระบบการปรับส่ายกล้องเป็นแบบฝืด (Endless Clamp)
3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )
3.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร
3.2 สามารถวัดระยะได้ 3,500 เมตร โดยใช้ปริซึ่ม 1 ดวง
3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน ± (2 +2 ppm x D)mm.
3.4 แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร
3.5 ควำมเร็วในการวัดระยะทำงแบบละเอียดไม่เกิน 1.0 วินาที
4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 เครื่องมี Memory ภายในสามารถบันทึกข้อมูลได้
- ไม่น้อยกว่า 100,000 Fixpoints
- ไม่น้อยกว่า 60,000 Measurement
4.2 สามารถโอนถ่ายข้อมูลจำกตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 3 ทาง
- สายส่งข้อมูล Serial port
- usb thumb drive และ Mini USB
- bluetooth wireless
4.3 โปรแกรมงานสำรวจต่างๆ
- การรังวัดมุม,การรังวัดระยะทาง,การรังวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
- กำหนดค่า Azimuth
- กำรบันทึกค่าพิกัด (Surveying)
- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Stakeout)
- หาระยะระหว่าง 2 จุด (Tie Distance)
- กำรคำนวณพื้นที่ Area (Plan & Surface)
- หาความสูงของวัตถุ (Remote Height)
- Volume calculation , Reference Line และอื่นๆ
5. ทั่วไป
5.1 มีหน้าจอชนิด Graphic LCD Display 1 หน้าจอ มีความละเอียด 160 x 288 pixels
5.2 มีสัญลักษณ์แสดงความเข้มของพลังงาน แสดงบนจอประมวลผล
5.3 แบตเตอรี่เป็นแบบ Lithium-Ion ใช้กับเครื่องชาร์จเร็วได้ สำมารถใช้งานได้นานประมำณ 30 ชั่วโมง
5.4 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารถป้องกันน้ำได้ตามมมาตรฐาน IP55 หรือ ประมาณ 95%
5.5 กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส
5.6 มีระบบป้องกันการโจรกรรมโดยการเข้ารหัส
6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร จำนวน 1 ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จำนวน 1 ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ และ เครื่องประจุไฟ จำนวน 1 ชุด
6.5 สายถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์แบบ USB จำนวน 1 เส้น
6.6 หนังสือคู่มือการใช้กล้อง 1 ชุด
6.7 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน 1 ชุด
7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสำธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง สินค้าเป็นของตนเอง
** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้

TOTAL STATION ยี่ห้อ LEICA รุ่น TS06 PLUS


ผลิตภัณฑ์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์


1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)


1.1 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า


1.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร


1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 27 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร


1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร


1.5 ส่องหัวหมุดด้วยเลเซอร์ ( LaserPlummet ) ระยะ 1.5 มม. ถึง 1.5 เมตร


1.6 มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ


1.7 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย


1.8 กล้องส่องหัวหมุดเป็นระบบเลเซอร์ (Laser Plummet)


2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )


2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา


2.2 ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา


2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Encorder


2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Quadruple Axis มีช่วงกำรทำงาน ±1.5 ฟิลิปดา


2.5 มีระบบการปรับส่ายกล้องเป็นแบบฝืด (Endless Clamp)


3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )


3.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร


3.2 สามารถวัดระยะได้ 3,500 เมตร โดยใช้ปริซึ่ม 1 ดวง


3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน ± (2 +2 ppm x D)mm.


3.4 แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร


3.5 ควำมเร็วในการวัดระยะทำงแบบละเอียดไม่เกิน 1.0 วินาที


4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม


4.1 เครื่องมี Memory ภายในสามารถบันทึกข้อมูลได้


- ไม่น้อยกว่า 100,000 Fixpoints


- ไม่น้อยกว่า 60,000 Measurement


4.2 สามารถโอนถ่ายข้อมูลจำกตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 3 ทาง


- สายส่งข้อมูล Serial port


- usb thumb drive และ Mini USB


- bluetooth wireless


4.3 โปรแกรมงานสำรวจต่างๆ


- การรังวัดมุม,การรังวัดระยะทาง,การรังวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน


- กำหนดค่า Azimuth


- กำรบันทึกค่าพิกัด (Surveying)


- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Stakeout)


- หาระยะระหว่าง 2 จุด (Tie Distance)


- กำรคำนวณพื้นที่ Area (Plan & Surface)


- หาความสูงของวัตถุ (Remote Height)


- Volume calculation , Reference Line และอื่นๆ


5. ทั่วไป


5.1 มีหน้าจอชนิด Graphic LCD Display 1 หน้าจอ มีความละเอียด 160 x 288 pixels


5.2 มีสัญลักษณ์แสดงความเข้มของพลังงาน แสดงบนจอประมวลผล


5.3 แบตเตอรี่เป็นแบบ Lithium-Ion ใช้กับเครื่องชาร์จเร็วได้ สำมารถใช้งานได้นานประมำณ 30 ชั่วโมง


5.4 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารถป้องกันน้ำได้ตามมมาตรฐาน IP55 หรือ ประมาณ 95%


5.5 กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส


5.6 มีระบบป้องกันการโจรกรรมโดยการเข้ารหัส


6. อุปกรณ์ประกอบ


6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด


6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร จำนวน 1 ชุด


6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จำนวน 1 ขา


6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ และ เครื่องประจุไฟ จำนวน 1 ชุด


6.5 สายถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์แบบ USB จำนวน 1 เส้น


6.6 หนังสือคู่มือการใช้กล้อง 1 ชุด


6.7 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน 1 ชุด


7. การรับประกันและบริการ


7.1 มีการสำธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง


7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว


7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง สินค้าเป็นของตนเอง


** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.